Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje stronie od orzeczenie sądu II instancji. Przesłankami do skutecznego wniesienia skargi
jest wystąpienie szkody oraz niemożność podważenia wydanego orzeczenia poprzez jeden
ze zwyczajnych środków zaskarżenia. Skarga ma na celu ochronę interesu strony
w przypadkach, gdy z wyjątkowych względów, nie może ona skorzystać z normalnych środków zaskarżenia. Skarga nie może zostać wniesiona od orzeczenia Sądu Najwyższego oraz orzeczenia, co do którego strona wniosła skargę kasacyjną.

 

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje od nieprawomocnych rozstrzygnięć referendarza sądowego wydanych w procesie cywilnym.

 

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego przysługuje od wyroku wydanego przez sąd polubowny. Skarga ma na celu uchylenie wyroku, który został wydany.

 

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika przysługuje uczestnikom postępowania egzekucyjnego, jak również każdej osobie, której prawa zostały zagrożone lub naruszone przez komornika.

 

Skarga o naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy bez uzasadnionej zwłoki

Skarga o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki jest możliwa zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Skarga   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz