Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego przysługuje od wyroku wydanego przez sąd polubowny. Skarga ma na celu uchylenie wyroku, który został wydany. Kodeks postępowania cywilnego określa przesłanki, które muszą wystąpić aby możliwe było wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Skargę można wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wyroku sądu polubownego.

 

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje od nieprawomocnych rozstrzygnięć referendarza sądowego wydanych w procesie cywilnym.

 

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje stronie od orzeczenie sądu II instancji.

 

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika przysługuje uczestnikom postępowania egzekucyjnego, jak również każdej osobie, której prawa zostały zagrożone lub naruszone przez komornika.

 

Skarga o naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy bez uzasadnionej zwłoki

Skarga o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki jest możliwa zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Skarga   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz